NEN 2767: Normontwerp voor ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 2: Gebrekenlijsten voor bouwdelen van gebouwen’ ter commentaar

Helix-adviseurs en -docenten Peter van der Landen, Robert van Dijk en Johan Smit hebben meegewerkt aan normontwerp NEN 2767- 2 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 2: Gebrekenlijsten voor bouwdelen van gebouwen’. Deze gaat NEN 2767-2 van 2008 vervangen. Het normontwerp is onlosmakelijk verbonden met NEN 2767-1+C1:2019 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek’. NEN 2767-1 beschrijft een methode om de technische staat van bouwdelen op een objectieve manier zintuiglijk te bepalen en eenduidig vast te leggen.

Fundament van de methodiek

Het fundament van deze methode is de registratie van gebreken en hun kenmerken. Hoe de ernst van gebreken moet worden vastgesteld, is beschreven in bijlage A ‘Raamwerk gebrekenlijsten’ van NEN 2767-1. Deze bijlage A vormt het uitgangspunt voor de uitwerking van gebrekenlijsten in NEN 2767-2 voor een kantoorgebouw (utiliteit) of een woongebouw volgens een nader vast te stellen decompositie en detaillering.

De aanpassingen

Omdat er behoefte is vanuit de markt om een uniforme beoordeling en registratie van de ernst (en voor bepaalde gebreken ook de intensiteit) van gebreken verder te borgen, zijn in dit normontwerp de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Actualisatie van de bouwdelen en voor deze structuur is voor de codering aansluiting gezocht met de NL SfB versie 2019 van BIM Loket.
  • Nadere uitleg en definitie van ‘Componenten’ en ‘Onderdelen van componenten’ en duiding hiervan.
    Actualisering van de gebrekenlijsten met veelvoorkomende gebreken die van belang zijn voor het vaststellen van de technische staat (conditie).
  • Actualisatie van de toevoeging van een normatieve ernstklasse en eventueel ook de intensiteit waarin een specifiek gebrek zich bevind.
  • Nadere definitie van facultatieve gebreken als specifieke afwijking van een gewenste toestand, anders dan de technische staat van Bouwdelen, die voorkomt uit de waarnemingen gedaan tijdens een ‘facultatieve inspectie’ (dit heeft een relatie met bijlage C van NEN 2767-1).
  • Inzicht gegeven in mogelijke facultatieve gebreken die bij deze aanvullende inspecties kunnen worden vastgesteld bij bouwdelen op basis van een zintuiglijke waarneming.
Informatieve handreiking

Voor een meer eenduidige toepassing is een bijlage ‘Informatieve handreiking voor toepassing in de praktijk’ toegevoegd aan NEN 2767 deel 2. Hierin ligt ook een relatie met informatieve bijlage E van NEN 2767-1 2017 + C1 2019 met betrekking tot de toepassing van conditiemetingen als input voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning. Het gaat hierbij om:

Inventarisatie: Voorafgaand aan de uitvoering van de Conditiemeting in een zogenoemde ‘Inventarisatie en inspectie instructie voor conditiemeting’. Hiermee worden handvatten meegegeven aan de inspecteur die moeten waarborgen dat de uitkomsten eenduidig zijn (door iedere in te zetten inspecteur zo worden uitgevoerd), zodat de uitkomsten voldoen aan de verwachtingen.
Aspecten die hierbij aan de orde moeten komen zijn bijvoorbeeld de decompositie van bouwdelen en de scope, het abstractieniveau (detailniveau – hoog of laag), de indeling naar bepaalde delen van het gebouw, de vakdisciplines B, W, E en T, het toepassen van de vangnetconstructie als vangnet voor financieel beleid en welke theoretische levensduur wordt aangehouden en gebruikt bij het toepassen van de bij het uitvoeren van de conditiemeting.

  • Facultatieve inspecties: De markt hecht steeds meer belang aan het integraal in beeld hebben van de toestand van beheerobjecten. Hierbij gaat het dan die niet alleen om inzicht in de conditie (technische staat) van Bouwdelen maar ook bijvoorbeeld aan de verzorgingskwaliteit, de functionele prestaties en het voldoen aan wet- en regelgeving. Bijlage C van NEN 2767-1+C1:2019 geeft inzicht in de mogelijke ‘Facultatieve inspecties’ die bij kunnen dragen aan dit integrale inzicht. Vooraf moet besloten wordt welke ‘Facultatieve inspecties’ meegenomen moeten worden i.r.t. NEN 2767-2.
    Deze actualisatie en de informatieve handreiking draagt eraan bij dat de methodiek juist en eenduidig kan worden toegepast. Dit normontwerp zorgt er ook voor dat het voor opdrachtgevers duidelijker is wat wel en ook wat niet mag worden verwacht van een NEN 2767 conditiemeting maar ook wat vooraf goed moet worden vastgelegd. Hiermee worden de verwachtingen vooraf beter geduid en weet de inspecteur ook beter wat hij/ zij wel of niet moet doen in welke situatie. De inspectieresultaten zullen daardoor beter voldoen aan de uitgangspunten van de methodiek.

Belanghebbende partijen kunnen commentaar in dienen op het normontwerp NEN 2767-2 via normontwerpen.nen.nl tot 1 oktober 2022, zie https://www.normontwerpen.nen.nl/Home/Details/826

Meer weten?

Helix Advies houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom het uitkomen van de nieuwe norm en adviseert u graag over het implementeren van deze wijzigingen in uw organisatie zie https://helix.nl/diensten/nen-2767-conditiemeting en zie https://helix.nl/vakgroepen/vakgroep-asset-en-onderhoudsmanagement

Vanuit Helix academy zorgen we er uiteraard voor dat onze opleidingen op het gebied van NEN2767 aansluiten bij de meest actuele ontwikkelingen (zie https://helixacademy.nl/opleidingen/nen2767-boei/).

Harriet Walhout

Advies nodig?

Meer informatie over onze opleidingen? Vraag de opleidingsgids aan of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op