NEN 2767; veel specifieke toepassingen

De norm NEN 2767 Conditiemeting voor gebouwen en infrastructuur is nog steeds in ontwikkeling. Inmiddels zijn al meer dan drie miljoen objecten zoals kantoren, winkels, woningen, bruggen en viaducten geïnspecteerd. Met de inspectie worden op objectieve wijze gebreken aan bouw- en installatiedelen vastgelegd en het (toekomstig) onderhoud bepaald. Meestal leidt dit tot een meerjarenonderhoudsplanning of een onderbouwing van een onderhoudscontract. NEN 2767 vervult ook een belangrijke rol voor allerlei specifieke toepassingen. Onderstaand plaatje geeft inzicht in een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 

NEN 8026 Beleidskader beheer. Met de ontwikkeling van NEN 8026 zullen handvatten worden geboden voor het opstellen van een beleidsmatig kader voor onderhoud en beheer (infra en vastgoed).  NEN 8026 is een vervolg op NTA 8026 Vastgoedsturing en bijlage D van NEN 2767 Aanvullende informatie prioriteitsstelling. Vanuit de beheerder wordt hierbij de gewenste kwaliteit (kwaliteitsniveaus) van het bezit bepaald in relatie tot de beleidsdoelstellingen. Conditiemeting is een belangrijke invalshoek waarmee de koppeling naar informatie uit de inspecties wordt gelegd. Met NEN 8026 wordt de koppeling tussen conditiemeting en Asset Management (NEN-ISO 55000) versterkt. ISO 55000 is een internationale norm waarmee een (grote) organisatie haar doelstellingen door middel van doeltreffend en doelmatig assetmanagement kan bereiken.

Conditiemeting NEN 2767/BOEI. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de conditiemeting uitgebreid tot integrale BOEI-inspecties. De integrale vastgoedinspectie is gericht op vier thema’s voor de disciplines bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. De thema’s zijn:

– Brandveiligheid

– Onderhoud (conditiemeting)

– Energie en duurzaamheid

– Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving

Achtergrond is dat een goed opgeleide inspecteur naast een conditiemeting ook andere relevante gebouwinformatie kan opnemen. Inspecteurs worden op post HBO-niveau per discipline bij o.a. Hogeschool Utrecht en NVDO opgeleid. Diverse vastgoed en infra beheerders waaronder Rijkswaterstaat voeren inmiddels ook BOEI-inspecties uit.

CUR 117 Toestandsinspectie. CUR 117 is een systematische werkwijze voor inspecties en advisering van civieltechnische constructies. Door diverse belanghebbenden zijn uitgebreide handboeken over toegepaste materialen en bijbehorende gebreken geschreven. Het gaat dan om infrastructurele objecten zoals bruggen sluizen en viaducten. Verder is aandacht besteed aan verschillende inspectie- en adviesvormen. Voor specifiek de toestandsinspectie wordt NEN 2767 Conditiemeting toegepast. CUR 117 is inmiddels bij CROW ondergebracht. CROW en NEN overleggen over verdere integratie. Veel gemeenten, provincies en waterschappen passen CUR 117 toe.

URL 2005 Monumenteninspecties. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft een uitvoeringsrichtlijn voor monumenteninspecties geschreven. De uitvoeringsrichtlijn URL 2005 is een uitgebreide omschrijving voor de conditiebepaling van monumentale bouwdelen. De URL wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de inspecties door monumentenwachters. Inmiddels is ook een traject opgestart om de meest essentiële basisgegevens voor verduurzaming van monumenten naast de conditiemeting op te nemen.

NTA 8060 Woningkeuring. NTA 8060 is als uniforme visuele keuring op basis van conditiemeting ontwikkeld voor de beoordeling van bestaande woningen. Kopers kunnen inzicht krijgen in de bouwkundige staat en eventuele herstelkosten op korte en lange termijn. Op dit moment is de vraag of er voldoende draagkracht is de NTA 8060 verder te ontwikkelen tot een volwaardige NEN-norm in het verlengde van NEN 2767 Conditiemeting. De verwachting is dat in de huidige woningmarkt de behoefte bestaat voor uniforme deskundige woningopnamen.

Conditiemeting Groen. Een NEN 2767 expertteam heeft een aangepaste op groenbeheer toegesneden methodiek en dataset op basis van NEN 2767 ontwikkeld. De conditiemeting volgens NEN 2767 is gebaseerd op de gezondheid van groene objecten of objectdelen. Het gaat dan om bomen, heesters, bodembedekkers, grassen, waterplanten etc. met bijbehorende gebreken. Ook zijn specifiek voor levende objecten conditie omschrijvingen gemaakt. Inmiddels is de methode met succes in de praktijk getest.

Conditiemeting Installaties. Installaties vormen een steeds belangrijker deel van conditiemetingen. Naast kwaliteit gaat het dan om veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en levensduur. Een expertteam binnen NEN 2767 is bezig met het verbeteren van de conditiemeting van installaties. Inmiddels is deze verbetering voor gebouwinstallaties in de dataset NEN 2767 deel 2 gerealiseerd.

Conditiemeting Woningcomplexen. Woningcorporaties zijn de grootste gebruikersgroep van NEN 2767. Het merendeel van de woningcomplexen is beoordeeld middels conditiemeting. Onderhoudsbeleid wordt ontwikkeld op basis van NEN 8026. Een expertteam van NEN 2767 maakt samen met een groep deskundigen van Aedes een specifieke dataset voor woningen als subtype van gebouwen. De bedoeling is dat alle corporaties uniform conditiemeting gaan toepassen om onderlinge vergelijking van kwaliteit van woningcomplexen (benchmark) in Nederland mogelijk te maken.

Conditiemeting Waterkeringen. De zorgplicht die waterschappen hebben voor waterkeringen is aangescherpt. Volgens de wet moeten waterschappen continu kunnen aantonen dat keringen aan de veiligheidseisen voldoen en voldoende onderhoud wordt uitgevoerd. Binnen Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het initiatief genomen om een NEN 2767 expertteam in te richten met als doel een breed gedragen verbreding en verdieping van NEN 2767 specifiek voor waterkeringen te realiseren. Naar verwachting zal in 2020 een decompositie en dataset gereed komen.

 

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.