NEN 2767 Conditiemeting: aanvullende inspecties woningcomplexen

In bijlage C van de nieuwe NEN-norm Conditiemeting zijn de zogenaamde facultatieve inspecties opgenomen. Een onderhoudsinspectie wordt over het algemeen met een zekere periodiciteit uitgevoerd. Een goed opgeleide inspecteur kan meer informatie opnemen dan uitsluitend benodigd voor het bepalen van de onderhoudsconditie. De asset owner heeft meer informatie over de objecten nodig om beleid te kunnen voeren en risico’s te vermijden. Bekend zijn de zogenaamde BOEI-inspecties waarbij naast de conditie van bouwdelen informatie wordt opgenomen over brandveiligheid, energie en het voldoen aan wet- en regelgeving. Na een aantal incidenten waarbij niet aantoonbaar was dat de basiseisen op orde waren, besloot het Rijksvastgoedbedrijf aanvullende informatie over haar gebouwenbezit op te nemen. Doel was in ieder geval het aantoonbaar maken dat gebouwen aan de gestelde minimumeisen konden voldoen. De BOEI-methodiek is door veel vastgoedorganisatie overgenomen en waar nodig aangevuld.

Inmiddels zijn ook diverse woningcorporaties gestart met het uitvoeren van gecombineerde inspecties. Hierbij is een zelfde ontwikkeling te herkennen als bij de BOEI inspecties. Ook bij woningcomplexen is in toenemende mate sprake van veiligheidsincidenten waarbij de corporatie niet aantoonbaar kan maken dat de woningen voldoen aan de minimum kwaliteitseisen die vanuit de asset owner zouden mogen worden verwacht. Dit is een risico. Een risico dat gemakkelijk kan worden voorkomen door regelmatig in combinatie met de reguliere woninginspecties aanvullende informatie op te nemen om zo nodig  onmiddellijk actie te kunnen ondernemen. Naast onderhoudsconditie, brandveiligheid, energie en asbest is een controle volgens NTA 8025 voor de veiligheid van de gas, elektra en waterleiding installatie een belangrijke invalshoek. De eerste inspecteurs die zo’n gecombineerde inspectie kunnen uitvoeren  zijn reeds opgeleid. Afhankelijk van de risico-inschatting voeren corporaties de inspecties uit voor individuele woningen, in combinatie met mutatiekeuringen of op basis van steekproeven tijdens de reguliere onderhoudsinspecties.

Tabel KPC

 

 

 

 

 

NTA 8025 is de periodieke beoordeling van de veiligheid van de technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Deze technische afspraak wint aan belang; een commissie is de afspraak aan het omvormen tot een NEN-norm. NEN 2767 Conditiemeting wordt door meer dan 60% van de woningcorporaties toegepast voor onderhoudsinspecties. Het is de basis voor bepaling van het planmatig onderhoud en wordt verder gebruikt voor onderlinge vergelijking (benchmark) van de technische woningkwaliteit.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.