Risicoanalyse Arboveiligheid is een goede aanvulling op NEN 2767 inspecties

De behoefte bij beheerders van gebouwen, installaties en infra aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van hun onroerend goed volgens de NEN 2767 is groot. Na een periode van bezuinigen op beheer en onderhoud is vernieuwd inzicht nodig in de noodzakelijke investeringen om de objecten op het afgesproken conditieniveau te krijgen. Dit inzicht heeft meestal een technische invalshoek. BOEI-inspecties zijn uitgebreide inspecties waarbij ook aandacht is gegeven aan brandveiligheid en energie. Arboveiligheid komt nog beperkt aan de orde, ondanks dat dikwijls gebreken worden geconstateerd. Het combineren van een conditiemeting volgens de NEN 2767 en een Risicoanalyse Arboveiligheid biedt voordelen:

  • Besparing van capaciteit en geld;
  • Beheersing van risico voor veilig werken op de arbeidsplaats en veilig werken met de arbeidsmiddelen door werknemers en aannemers (dit is een wettelijke vereiste in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit).

Wat houdt een conditiemeting in volgens NEN 2767?

In NEN 2767 is een methode gegeven om de conditie van bouw- en installatiedelen op een objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren) begroting. Door toepassing van deze methode is de achtergrond van de keuzes voor de onderhoudsbegroting herleidbaar.

Wat houdt een Risicoanalyse Arboveiligheid in?

Volgens het Arbobesluit is een bedrijf wettelijk verplicht de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers, aannemers in en om de werkplek (arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen), te inventariseren en te evalueren en op grond hiervan een plan van aanpak te maken en op te volgen om de aanwezige risico’s te verminderen en als het kan uit te sluiten.

Op en rond de gebouwen, kunstwerken en installaties worden regelmatig werkzaamheden uitgevoerd in de vorm van inspecties, onderhoud en vervanging. Als zodanig kunnen deze locaties worden gezien als werklocaties. Bij ongevallen kan de eigenaar/beheerder/opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld en moet hij kunnen aantonen alles in het werk te hebben gesteld om aanwezige risico’s inzichtelijk te maken en passende maatregelen te nemen. Het is dan zaak een risicoanalyse Arboveiligheid beschikbaar te hebben.

De Risicoanalyse Arboveiligheid heeft als doel een objectief beeld te krijgen van de risico’s, zodat de eigenaar/beheerder passende maatregelen kan nemen. De analyse heeft betrekking op het gebouw of infraobject, de omgeving en de installaties.

Aan de hand van een checklijst waarin de aspecten en de risico’s zijn beschreven, wordt de risicoanalyse uitgevoerd conform de inspectiemethodiek in het Arbeidsinspectieblad A-11.

Met een rekenmodel wordt vervolgens de  “Risico-Klasse” bepaald. In de rapportage zijn de risicowaarden per onderdeel overzichtelijk in kleur weergegeven. De beheerder stelt hiermee prioriteiten in het beperken van onveilige werksituaties.

Conditiemeting NEN 2767 in combinatie met risicoanalyse Arboveiligheid stelt u in staat een betrouwbaar onderhoudsplan op te stellen en een veilige werkomgeving in stand te houden.

NEN Kennisbank - Risicoanalyse arboveiligheid

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.