De taken van een Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed

Dit zijn de zes kerntaken van een Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed (bron: Competentiesprofiel conform de Maatlat van Sertum)

 1. Organiseren van de inspectie
 • Hoe is de uitvraag/opdracht geformuleerd?
 • Wat is de probleemstelling?
 • Wat is de scope van de inspectieopdracht?
 • Hoe vindt de inventarisatie plaats?
 • Welke hulpmiddelen worden gebruikt bij de inspectie?
 1. Inspecteren en beoordelen object
 • Inzicht krijgen in staat van onderhoud van gebouwen/gebouw gebonden installaties, om hiermee de vastgoedadviseur /assetmanager te ondersteunen
 • Aanleveren van data over staat van onderhoud van gebouwen e/o gebouw gebonden installaties, door middel van een inspectie volgens NEN2767 en informatie verzamelen over de conditie, kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid van een object
 • Indien nodig kunnen inschakelen van externe specialisten, voor specialistisch onderzoek (bijvoorbeeld asbest, brand, legionella etc.)
 1. Toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu
 • Aspecten in kaart brengen m.b.t. veiligheid/gezondheid (Arbo) rondom gebouwen en installaties, signaleren van knelpunten en noteren noodzakelijke vervolgacties
 • Indien van toepassing: maatregelen nemen en gebouweigenaar direct informeren
 1. Rapporteren
 • Een eenduidig inspectierapport opstellen en geconstateerde afwijkingen inhoudelijk beargumenteren, berustend op geldende inspectiemethodieken
 • Opstellen van een inspectiedossier, bestaande uit:
  • opdracht
  • onderhoudshistorie
  • inventarisatie
  • keuze van de steekproef
  • inspectiefoto’s en bevindingen
  • rapportages (al dan niet vanuit softwarepakket voor onderhoud)
 1. Communiceren
 • Communiceren met alle noodzakelijke partners zoals adviseurs, opdrachtgevers, collega’s, aannemers en gebruikers van de te inspecteren objecten
 • Een communicatieprotocol opstellen, waarin alle stakeholders benoemd zijn
 1. Vertalen van inspectiegegevens naar DMJOP
 • Op de hoogte zijn van nut en noodzaak van MJOP/DMJOP
 • Opstellen van een (duurzame) meerjaren onderhoudsplanning, op basis van set gebreken conform de NEN 2767
 • Gebruik kunnen maken van softwaresystemen, om inspectiegegevens te kunnen invoeren, en met behulp hiervan te vertalen naar een (D)MJOP
 • Kennis hebben van prioriteitenstelling en kwalificeren + kwantificeren van risico’s
 • Kennis hebben van verschillende scenario’s voor onderhoud, rekening houdend met budget, verduurzamingsopgave etc.