Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor de consumentenmarkt worden de algemene voorwaarden van NRTO gehanteerd: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Helix Academy op basis van een open inschrijving worden aangeboden.
 2. Onder training wordt verstaan het gehele aanbod van Helix Academy aan open inschrijvingen, zoals opleidingen, trainingen, cursussen en examens inbegrepen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Helix Academy heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Telkens zal tussen Helix Academy en de opdrachtgever de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en de inhoud van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Helix Academy en de opdrachtgever komt tot stand door inschrijving voor een open training door middel van indiening door de deelnemer van een (digitaal) inschrijfformulier.
 2. Voor de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, geldt na de inschrijving een bedenktijd van veertien dagen. Bij aanmelding binnen veertien dagen voor de aanvang van de open training eindigt de bedenktijd op het moment dat de training is gestart. De opdrachtgever die gebruik wil maken van de bedenktijd dient Helix Academy hiervan tijdig via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen.
 3. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer van Helix Academy een e-mail met nadere informatie over de trainingslocatie, het trainingsmateriaal en andere relevante onderwerpen.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

 1. Helix Academy zendt de opdrachtgever digitaal een factuur voor het gehele trainingsbedrag nadat vaststaat dat de training definitief doorgaat.
 2. Betaling dient – zonder opschorting of verrekening – te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld en in ieder geval binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 3. Wordt een factuur niet op tijd betaald, dan heeft Helix Academy het recht de deelnemer deelname te ontzeggen. Indien Helix Academy besluit een vordering ter incasso uit handen te geven, dan komen de kosten hiervan, inclusief kosten van deurwaarders en juridische bijstand, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Verhindering, annulering of doorschuiven trainingsdatum

 1. Bij annulering meer dan zes weken voor de aanvang van de training is de opdrachtgever 50% van de totale trainingskosten verschuldigd aan annuleringskosten. Bij annulering zes weken of korter voor de aanvang van de training is de opdrachtgever 100% van de totale trainingskosten verschuldigd aan annuleringskosten. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Een en ander laat het bepaalde in artikel 2 lid 2 onverlet.
 2. Als een deelnemer, na annulering, alsnog – in overleg met Helix Academy – op een latere datum wil deelnemen aan de training, is de opdrachtgever voor het volgen van de training op de nieuwe datum de arrangementskosten en 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 3. De deelnemer kan tot zes weken voor de aanvang van de training besluiten op een ander moment aan de training deel te nemen. De eerste keer is dit verschuiven kosteloos, de daarop volgende keren wordt per keer 30% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Het verschuiven van een training kan alleen in overleg met Helix Academy. Een verschoven training kan niet worden geannuleerd.
 4. Onder aanvang van de training wordt in dit artikel verstaan de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt in het kader van of met het oog op de training, een mondeling intakegesprek daarbij inbegrepen.
 5. In afwijking van de overeenkomst, behoudt Helix Academy zich het recht voor om een training te verschuiven naar een andere datum of locatie als er onvoldoende inschrijvingen zijn of als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven. Helix Academy behoudt zich tevens het recht voor om trainingen online te geven als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven. Helix Academy zal in dat geval de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Indien een training waarvoor nog geen datum is gepland niet binnen een jaar na inschrijving door de deelnemer wordt aangeboden door Helix Academy, kan de opdrachtgever kosteloos annuleren.

Artikel 5. Uitval van docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Helix Academy voor zover mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk is, zal Helix Academy de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel komen voor een alternatieve datum voor de training.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de deelnemer en/of de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als Helix Academy als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Ziekte en/of verhindering van een docent of andere situaties van overmacht waardoor de training(sdag) niet kan doorgaan, zijn geen reden voor kosteloze annulering. In samenspraak met Helix Academy, docent en deelnemer wordt een nieuwe datum gepland.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De verplichting van Helix Academy tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Helix Academy uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
 2. Als Helix Academy om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 50% van de totale opdrachtsom exclusief btw.
 3. Helix Academy is onder geen beding aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de deelnemer ten behoeve van wie de training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen heeft aanvaard.

Artikel 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Van alle lesmaterialen, methoden, technieken, casussen, toetsen etc. berust het intellectueel eigendom en auteursrecht bij Helix Academy en/of haar docenten. De materialen mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helix Academy.
 2. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Klachtenprocedure

 1. Deelnemer en/of opdrachtgever kan een klacht kenbaar maken bij de directie van Helix Academy middels het contactformulier (https://helixacademy.nl/contact/).
 2. Binnen vijf werkdagen wordt contact met de indiener van de klacht opgenomen om deze te bespreken en met het doel tot een bevredigende oplossing te komen.
 3. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden worden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.
 4. Klachten worden afgehandeld binnen drie maanden na indiening van de klacht. Indien er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer en/of de opdrachtgever hiervan binnen zes weken na indiening op de hoogte gebracht. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel kan worden verwacht.
 5. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 6. Klachten worden twee jaar in een register bewaard en zijn alleen ter inzage van de direct belanghebbenden.
 7. Deze klachtenprocedure laat onverlet de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 9. Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Advies nodig?

Wil je vrijblijvend advies?
Bel naar 0182 – 682 349 of vul het formulier in.

Neem contact op