Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en examens die worden gegeven door/ in opdracht van Helix Academy. Door inschrijving maken de deelnemer en opdrachtgever kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en dan wel offerte in het kader van incompany trainingen vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 1. Overeenkomst

 1. De inschrijving voor een open training vindt plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier en geldt voor het volledige trainingsaanbod.
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier door Helix Academy wordt de inschrijving per mail bevestigd.
 3. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen voor de opdrachtgever.
 4. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer van Helix Academy een email met nadere informatie over trainingslocatie, trainingsmateriaal en dergelijke.
 5. De opdracht tot het uitvoeren van een incompany training wordt verleend door middel van ondertekening van de offerte.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1. Wanneer de training definitief doorgaat, wordt de factuur voor het gehele trainingsbedrag verstuurd. Dit wordt 2-6 weken voor aanvang van de training bepaald.
 2. Helix Academy zal de factuur voor de training digitaal versturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever accepteert deze e-factuur als betaalmiddel bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. Alle facturen dienen betaald te worden vóór aanvang van de eerste trainingsdag. Indien het factuurbedrag voor aanvang van de eerste trainingsdag niet op de bankrekening van Helix Academy bijgeschreven is, kan niet worden deelgenomen aan de training.
 4. Wordt een factuur niet op tijd betaald en besluit Helix Academy deze ter incasso uit handen te geven, dan komen de kosten hiervan, inclusief kosten van deurwaarders en advocaten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3. Verhindering, annulering of doorschuiven trainingsdatum

 1. Helix Academy behoudt zich het recht voor incidenteel af te wijken van de op de website en in de studiegids vermelde trainingsdata en ‑locaties.
 2. Bij verhindering kan de opdrachtgever altijd- zonder bijkomende kosten- een vervangende deelnemer sturen die voldoet aan de deelnemerseisen die gesteld worden aan de training.
 3. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 50% van het cursusbedrag verschuldigd aan annuleringskosten. De deelnemer kan besluiten op een ander moment aan de training deel te nemen. De eerste keer is dit doorschuiven kosteloos, de daarop volgende keren wordt EUR 150,- administratie-kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering 4 weken of minder voor aanvang van de training is de deelnemer het gehele cursusbedrag verschuldigd aan annuleringskosten. Wanneer de deelnemer alsnog wil deelnemen aan de training, dan worden voor het volgen van de training op de nieuwe datum de arrangementskosten en 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht in plaats van 100%.
 5. Indien het aantal deelnemers voor een open training naar oordeel van Helix Academy te gering is, behoudt Helix Academy zich het recht voor, vóór aanvang van de training, de training door te schuiven naar een andere datum cq. andere locatie. Helix Academy zal in dat geval de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Indien een open training een jaar lang niet wordt aangeboden door Helix Academy, kan de deelnemer kosteloos annuleren.

Artikel 4. Uitval van docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Helix Academy voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Helix Academy de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen en met een alternatieve oplossing komen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft deelnemer dan wel opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als Helix Academy als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Alleen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij Helix Academy.
 4. Uitval van docent of andere situaties van overmacht waardoor de training(sdag) niet kan doorgaan, zijn geen reden voor kosteloze annulering. Artikel 3 blijft in die gevallen van toepassing.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 1. Van alle lesmaterialen, methoden, technieken, casussen en toetsen berust het eigendom en auteursrecht bij Helix Academy en/of haar docenten. De materialen mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helix Academy.
 2. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 6. Klachtenprocedure

 1. Deelnemer en opdrachtgever kunnen een klacht kenbaar maken bij de directie van Helix Academy, middels het contactformulier op onze website: www.helixacademy.nl/contact
 2. Binnen 5 werkdagen wordt contact met de indiener van de klacht opgenomen om deze te bespreken en met het doel tot een bevredigende oplossing te komen.
 3. Klachten worden afgehandeld binnen 3 maanden na indienen van de klacht. Indien er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 6 weken op de hoogte gebracht. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel kan worden verwacht.
 4. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden worden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.
 5. Klachten worden twee jaar in een register bewaard en zijn alleen ter inzage van de direct belanghebbenden.
 6. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 7. Geschillen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.